Prohlášení o ochraně osobních údajů

Rychlý přehled nejdůležitějších informací

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů se lze podrobně seznámit s tím, co se přesně s vašimi údaji děje, pokud si prohlížíte naše webové stránky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

(Stav: 20 listopadu 2020)

Jak nakládáme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme mimořádný význam. Vaše osobní údaje budeme v souvislosti s těmito internetovými stránkami zpracovávat za dodržování příslušných právních předpisů týkajících se ochrany dat. Ohledně zpracovávání osobních údajů se na nás vztahují zejména ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG = Bundesdatenschutzgesetzes).

Rádi bychom posílili důvěru uživatelů v naší nabídku a proto Vás chceme seznámit s tím, jak s osobními údaji nakládáme, a podrobně Vás informovat o jejich zpracovávání i o všech právech v souladu s čl. 12, 13, 14 a 21 nařízení GDPR. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů platném pro naše internetové stránky a dostupném na adrese www.mewa.de, se dozvíte, které osobní údaje v rámci používání této stránky shromažďujeme a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je ve smyslu nařízení GDPR a ostatních předpisů o ochraně osobních údajů:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefon – centrála: +49 611 7601-0
Telefax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.de
Internetová stránka s kontaktním formulářem

Společnost MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG patří do skupiny společností MEWA se sídly v Německu i ostatních státech Evropy.

Náš podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů je Vám k dispozici na adrese:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: datenschutzbeauftragter@mewa.de

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

K jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme? Na jakém právním základě se to děje?

Osobní údaje zpracováváme ke stanoveným účelům, které Vám v následujícím textu podrobně vysvětlíme. V jakém rozsahu a jakým způsobem jsou Vaše údaje konkrétně zpracovávány, závisí zejména na tom, které služby, funkce a nabídky naší internetové stránky konkrétně používáte. Údaje zpracováváme zejména proto, ...

• abyste mohli naše internetové stránky spustit a navštívit a abychom mohli naše internetové stránky a ostatní systémy chránit před bezpečnostními riziky;
• abyste nás mohli kontaktovat (kontaktní formulář / poptávky zasílané e-mailem / Live Chat);
• abyste se mohli u nás prostřednictvím internetu ucházet o práci;
• abychom mohli obsah našich internetových stránek optimalizovat a uspořádat tak, aby se Vám s nimi dobře pracovalo a aby vyhovovaly Vašim potřebám (vč. zobrazování reklam odpovídajících Vašim zájmům na této a jiných internetových stránkách).

Rozsáhlejší zpracování Vašich osobních údajů, než je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů, se provádí pouze v případech, ve kterých nás k tomu některý právní předpis výslovně opravňuje příp. nám to přikazuje, nebo pokud jste k tomu udělili Váš souhlas. O případné změně těchto účelů Vás budeme s přihlédnutím k právním podmínkám odpovídajícím způsobem informovat.

(1) Spuštění a návštěva našich internetových stránek

Naše internetové stránky můžete navštívit čistě pro informační účely bez jakéhokoliv sdělování údajů týkajících se Vaší osoby. O Vaší návštěvě naší internetové stránky jsou v tomto případě automaticky ukládána pouze technická přístupová data předaná Vaším prohlížečem, tzn. název Vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které jste nás navštívili, datum a čas Vaší návštěvy a identifikační data použitého prohlížeče / operačního systému. Internetový server při tom nutně uloží Vaši IP adresu, která může za určitých podmínek případně umožnit její přiřazení k Vaší osobě. Kromě toho používáme soubory cookie, abychom Vám naše internetové stránky mohli i v případě čistě informativního použití poskytnout v optimalizované formě a uspořádané tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám (podrobnosti s tím související a Vaše příslušné možnosti uspořádání viz níže uvedený odstavec „Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií“). Přístupová data nejsou spojována s jinými zdroji dat, rovněž se neprovádí vyhodnocování dat k marketingovým účelům.

Ukládání výše uvedených přístupových dat se provádí v rámci tzv. Server log file (soubor protokolu vytvářený serverem) na našem internetovém serveru a je z technických důvodů nutné k poskytování funkční internetové stránky a k zajištění bezpečnosti systému. Kromě výše uvedených důvodů používáme přístupová data, aniž bychom zjišťovali Vaši totožnost, výhradně čistě statisticky k optimalizaci naší internetové nabídky a k jejímu uspořádání dle potřeb uživatelů.

Pokud naše internetové stránky navštívíte, abyste získali informace o naší nabídce zboží a o našich službách nebo abyste je využili, provádí se na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ) dočasné uložení přístupových dat a záznamových souborů, zejména za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy. Kromě toho je tento čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR právním základem k přechodnému ukládání přístupových dat a záznamových souborů. Náš oprávněný zájem při tom spočívá v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přehledné internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

Přístupová data shromážděná v rámci používání našich internetových stránek jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou nezbytně nutná k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 7 dnů.

(2) Kontaktní formulář / poptávky

Osobní údaje shromažďujeme a ukládáme, když je zadáte do kontaktního formuláře na naší internetové stránce k tomu určenému a zašlete nám jej nebo když nás kontaktujete jiným způsobem (např. e-mailem nebo prostřednictvím Live Chat). Je pouze Vaším rozhodnutím, zda a jaké informace nám v případě příslušné kontaktní poptávky sdělíte. Pokud nás kontaktujete e-mailem / prostřednictvím Live Chat, ukládáme data, která nám sdělíte v této souvislosti. V případě použití kontaktního formuláře na naší internetové stránce shromažďujeme následující údaje: oslovení, křestní jméno, příjmení*, firma*, příp. zákaznické číslo, počet zaměstnanců, adresa, e-mailová adresa*, telefonní číslo, téma konzultace/poptávky* a Vaši zprávu / Váš dotaz. Data označená hvězdičkou (*) jsou povinné údaje, které potřebujeme, abychom mohli řádně reagovat na Vaši poptávku. Další dobrovolně sdělené údaje nám umožňují Vaši poptávku lépe zařadit a zpracovat. V případě použití kontaktního formuláře na naší internetové stránce jsou spolu s odesláním navíc ukládána následující přístupová data: datum a čas odeslání Vaší poptávky a Vaše IP adresa. (K používání funkcí Live Chat viz navíc níže uvedený odstavec „Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií“.)

Pokud nás kontaktujete v rámci již existujícího smluvního vztahu nebo předem za účelem informací o naší nabídce zboží nebo z důvodu našich ostatních služeb, jsou Vámi sdělená data a informace zpracovávány za účelem zpracování a zodpovězení Vaší kontaktní poptávky, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ). Technická přístupová data zaznamenaná během procesu odesílání jsou ukládána za účelem technického poskytnutí kontaktních možností i za účelem zajištění bezpečnosti systému na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (právní základ) a slouží k ochraně oprávněných zájmů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s navázáním kontaktu s námi ukládáme pouze po dobu jejího zpracování proto, abychom mohli zpracovat Vaši poptávku. Technická přístupová data uložená v této souvislosti jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou tato data z technických důvodů nezbytná zejména k funkčnímu poskytování možností k navázání kontaktu i k zajištění bezpečnosti systému. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 7 dnů.

(3) Podání žádosti o zaměstnání u společnosti MEWA

V případě, že máte zájem o práci u naší společnosti, můžete nám dokumentaci uchazeče o zaměstnání zaslat prostřednictvím internetu. K tomuto účelu můžete vyplnit buď kontaktní formulář, ve kterém uvedete Vaše osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu), požadavky týkající se zaměstnání u nás a informace o Vaší profesní dráze (nejvyšší dosažené vzdělání, průběh vzdělání/studia, profesní zkušenosti, znalost jazyků, znalosti práce na počítači a ostatní znalosti) (viz výše) nebo tyto údaje zadáte do internetového formuláře pro uchazeče o zaměstnání. V rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání jsou shromažďovány osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, datum narození a e-mailová adresa) a informace o tom, proč se u nás o zaměstnání ucházíte, o Vašem vzdělání, profesních zkušenostech, studiu, praktických zkušenostech, jazykových znalostech, znalostech práce na počítači a o ostatních znalostech. Dále máte možnost nahrát Váš motivační dopis a životopis. Data shromážděná v rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání jsou předávána společnosti MEWA, která výběrové řízení vypsala příp. u které je příslušné pracovní místo k dispozici. Daná společnost je pak v souvislosti se zpracováním dokumentace uchazeče o zaměstnání ukládá a zpracovává dále na vlastní odpovědnost. Společnost MEWA, která výběrové řízení vypsala příp. u které je příslušné pracovní místo k dispozici, dokumentaci uchazeče o zaměstnání a data související s výběrovým řízením uchovává po dobu max. 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, pokud není z právních důvodů vyžadována kratší nebo delší lhůta jejich uložení. Pokud se ucházíte o neobsazené místo na pozici v prodejním oddělení, jsou Vaše data shromážděná v rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání zpracovávána a ukládána po dobu výběrového řízení společností Knowledge Network GmbH, která je společností MEWA, jež výběrové řízení vypsala, pověřena zpracováním a uložení dat.

Pokud si budete přát, budou shromážděná data navíc uložena tak, aby mohla být využita v rámci skupiny MEWA pro případ jiného výběrového řízení vhodného pro Vás. Aby mohla být Vaše žádost o zaměstnání zohledněna i pro jiná výběrová řízení, můžete v rámci výběrového řízení prováděného prostřednictvím internetu za použití následujícího prohlášení vyjádřit svůj souhlas:

„Souhlasím s tím, aby po dobu dalších dvou let byla má žádost o zaměstnání v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů zohledněna i v případě dalších výběrových řízení vypisovaných v rámci skupiny MEWA v tuzemsku a v zahraničí. Pokud bych s tím již nesouhlasil(a), mohu svůj udělený souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu karriere@mewa.de. Další informace a pokyny k ochraně údajů a k nakládání s mými údaji souvisejícími s žádostí o zaměstnání uvedené v prohlášení o ochraně osobních údajů jsem vzal(a) na vědomí.“

Pokud prohlášení o odvolání Vašeho souhlasu provedete prostřednictvím e-mailu, budou Vaše údaje související s žádostí o zaměstnání vymazány během výše uvedené šestiměsíční lhůty po ukončení výběrového řízení.

Zpracování Vašich dat sdělených v rámci Vaší žádosti o zaměstnání podané prostřednictvím internetu se provádí za účelem rozhodnutí o zdůvodnění a za účelem realizace pracovního poměru na základě § 26 odst. 1 BDSG (právní základ) příp. v souladu s uděleným souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR a § 26 odst. 2 BDSG (právní základ).

(4) Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií

Abychom naše internetové stránky uspořádali tak, aby pro Vás byla jejich návštěva atraktivní, a abychom umožnili používání určitých funkcí, používáme v některých oblastech soubory cookie. Soubory cookie jsou soubory, které jsou během návštěvy našich internetových stránek ukládány na Vašem pevném disku příp. v dočasné paměti Vašeho internetového prohlížeče. Jako soubory cookie dále označujeme rovněž sledovací pixely a jiné srovnatelné technologie pro uchovávání údajů, které slouží ke sledování aktivit uživatelů. Sledovací pixely jsou většinou transparentní grafické/obrazové elementy, které zpravidla nejsou větší než 1×1 pixel a které jsou integrovány do internetové stránky a pomocí kterých mohou být na Vašich zařízeních rozpoznány soubory cookie.

Soubory cookie používáme na našich internetových stránkách pouze k ukládání informací relevantních pro danou relaci. Platnost těchto souborů cookie vyprší po ukončení relace prohlížeče (tzv. přechodné soubory cookie) a tyto soubory cookie nejsou ukládány trvale. Ostatní soubory cookie zůstanou na Vašem počítači i po ukončení příslušné relace prohlížeče a umožní nám Váš počítač rozpoznat i při Vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Trvalé soubory cookie jsou automaticky po stanovené době vymazány, tato doba se může v závislosti na druhu souborů cookie lišit.

Soubory cookie lze rozdělit zejména na následující kategorie / typy souborů cookie:

Nezbytné soubory cookie Soubory cookie nutné pro provádění specifických funkcí internetových stránek

Funkční soubory cookie Soubory cookie, které umožňují služby a funkce internetových stránek a/nebo zvyšují „Usability“ (použitelnost) internetových stránek.

Soubory cookie k analýze výkonu Soubory cookie k měření výkonu a obsahu našich internetových stránek

Soubory cookie ke sledování Soubory cookie k provádění analýz dat týkajících se místa, zájmů návštěvníka stránek apod. pro uchování informací o návštěvníkovi stránek a o zjišťovaném obsahu stránek

Soubory cookie k identifikování mobilních reklam Soubory cookie sloužící k umístění inzerátů a reklam na internetových stránkách pro poskytování inzerátů a reklam vyhovujících chování uživatele na internetu / zájmům uživatele

Soubory cookie k zasílání zpráv Soubory cookie k používání technologií pro zasílání zpráv

Soubory cookie sociálních médií Soubory cookie k používání funkcí sociálních médií, jako sdílení internetových stránek s jinými osobami, zasílání a doporučování internetových stránek jiným osobám


Samozřejmě můžete naše internetové stránky navštívit i bez použití souborů cookie. Používání souborů cookie můžete na Vašem počítači deaktivovat tím, že pro soubory cookie změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Postup k deaktivování souborů cookie můžete získat kdykoliv pomocí funkce „Nápověda“ Vašeho internetového prohlížeče. Uvědomte si však, že nastavení mohou případně negativně ovlivnit úplnou dostupnost a funkci našich internetových stránek. Podrobnější informace o možnostech nastavení a deaktivování souborů cookie viz navíc následující podrobná vysvětlení týkající se souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií konkrétně používaných v rámci návštěvy našich internetových stránek.

Na našich internetových stránkách používáme aplikaci „CookieFirst“ společnosti Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH Amsterdam. V tomto případě se jedná o plugin, pomocí kterého může být vyžadován souhlas s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Aplikace „CookieFirst“ jako taková žádné osobní údaje neshromažďuje. Přes aplikaci „CookieFirst“ můžete Vámi zvolená nastavení kdykoliv měnit i odvolat Váš souhlas s používáním souborů cookie a technologií, které nejsou nezbytné. Aplikaci „CookieFirst“ lze otevřít kliknutím na symbol „CookieFirst“, zelený otisk prstu na dolním okraji internetové stránky. Alternativně můžete použít následující odkaz:

Změna nastavení souborů cookie / odvolání souhlasu (prosím vložit odkaz)

Některé ze souborů cookie, které na našich internetových stránkách používáme, pocházejí od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat účinek obsahu našich internetových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon našich internetových stránek, vkládat na naše nebo jiné internetové stránky odpovídající reklamu či jiný obsah nebo komunikovat s Vámi. V rámci našich internetových stránek používáme jak soubory cookie první strany (viditelné pouze ze strany domény, kterou právě navštěvujete), tak i soubory cookie třetí strany (viditelné napříč doménami a používané třetími stranami stále). Podrobnosti:

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: viewport
Platnost: 1 den
Popis/vysvětlení: Ukládá aktuální provedení grafické úpravy / velikosti stránky. Vzorové hodnoty: lg, xxs, xxl

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: ID CookieFirst; souhlas CookieFirst
Platnost: 1 rok
Popis/vysvětlení: Aplikace CookieFirst umožňuje vyžádat souhlas uživatele internetové stránky s používáním souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií.

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: searchFilters + ItemId (Název souboru cookie se generuje dynamicky, na základě související vyhledávací stránky a zvoleného filtru.)
Platnost: Relace
Popis/vysvětlení: Tyto soubory cookie ukládají aktuálně zvolený vyhledávací filtr, individuálně pro každého uživatele. Pro každou vyhledávací stránku je přitom vytvářen vlastní soubor cookie. Ukládají zvolená nastavení vyhledávání a zlepšují tím spokojenost uživatele.

Typ souboru cookie: Nezbytné soubory cookie
Název souboru cookie: TempFormData
Platnost: Relace
Popis/vysvětlení: Ukládá data formuláře v tomto souboru cookie, která byla zadána uživatelem, aby je poté poskytl na stránce s poděkováním.

Abychom Vám mohli poskytnout nabídku informací, jsou v případě nezbytných souborů cookie výše uvedená zpracování dat založená na souborech cookie prováděna na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ), a abychom dostáli svým závazkům a především Vám mohli poskytnout snadnou a dokumentovanou možnost udělit či neudělit Váš souhlas s používáním souborů cookie, jsou tato zpracování prováděna i na základě čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR (právní základ). U všech ostatních souborů cookie je zpracování dat prováděno na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR (právní základ). Kromě toho přichází jako právní základ v úvahu i čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, tzn. ochrana našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR při tom spočívají zejména v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přívětivě uspořádané internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

(5) Odkazy na sociální média (SoMe)

Na našich internetových stránkách jsou integrovány odkazy na sociální média (SoMe) jako Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn a Xing. Po kliknutí na příslušný odkaz příp. na integrovanou grafiku sociálního média budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele služby. Dovolujeme si upozornit, že v rámci tohoto procesu nejsou z naší strany zpracovávána žádná data a že neneseme jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. V případě, že kliknete na odkaz na některé ze sociálních médií, měli byste vzít v úvahu směrnice o používání osobních údajů a instrukce o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů těchto služeb.

(6) Talkwalker – Social data intelligence Tool

Používáme nástroj „Talkwalker“ poskytovaný společností Talkwalker Sàrl, Avenue Monterey 12-16, L-2163 Luxemburg („Talkwalker“). Pomocí tohoto nástroje můžeme sledovat sociální média a internetové zpravodajské stránky, abychom mohli identifikovat zmínky o naší společnosti a našich značkách a dozvědět se, co si zákazníci myslí o naší propagační činnosti, našich výrobcích a značkách. Díky tomu můžeme optimalizovat naši marketingovou strategii, abychom mohli ještě lépe splnit představy a požadavky našich (potencionálních) zákazníků.

Nástroj „Talkwalker“ zpracovává výhradně veřejně přístupné osobní údaje. To zahrnuje následující údaje: jméno, uživatelské jméno, ID uživatele, geolokační data, věk, pohlaví, rodinný stav, zvyklosti spotřebitele, koníčky a zájmy, profesní a akademické pozadí, obrázky, videa a jiné informace související se sledováním značek, které lidé zveřejňují na veřejně přístupných sociálních médiích.

Tato data jsou zpracovávána za účelem optimalizace naší marketingové strategie. To slouží k ochraně oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (právní základ). Poskytovatel služby „Talkwalker“ byl z naší strany smluvně zavázán k dodržování vysokých standardů zabezpečení dat. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele služby „Talkwalker“. https://www.talkwalker.com/author-privacy-policy

Jak Vaše údaje chráníme?

Přijímáme příslušná preventivní opatření, abychom zaručili bezpečnost Vašich osobních údajů a ochránili naše internetové stránky i ostatní systémy přiměřenými technickými a organizačními postupy. Vaše údaje jsou chráněny především před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a změnami ze strany nepovolaných osob a proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění či šíření. Kromě toho jsou data, která jste nám sdělili prostřednictvím našich internetových stránek a která jsou přenášena prostřednictvím internetu, zašifrována pomocí funkce SSL.

Kdo získává Vaše data a jsou Vaše data zasílána do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci?

Nejprve se s Vašimi daty mohou seznámit zásadně jen naši zaměstnanci, kteří jsou pověřeni technickou, obchodní a redakční činností. K těmto účelům jsou Vaše data příp. zasílána i zaměstnancům ostatních společností skupiny MEWA, pokud to příslušná činnost vyžaduje (např. zodpovězení Vaší poptávky). Pokud o Vás jako o zákazníka pečuje jiná tuzemská společnost MEWA, pak je příslušná poptávka prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zaslána za účelem zpracování a zodpovězení rovněž této tuzemské společnosti.

Kromě toho v rámci výše vysvětlených zpracování dat využíváme externí poskytovatele služeb, příp. je pověřujeme příslušnými činnostmi. Pokud tito poskytovatelé služeb Vaše data obdrží jako zpracovatelé, pak jsou při nakládání s Vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. V následujícím textu podrobně uvádíme kategorie externích příjemců dat:

• poskytovatelé služeb IT, např. provádějící správu a hosting našich internetových stránek příp. poskytující jednotlivé služby/funkce či provádějící analýzy/měření internetových stránek;
• poskytovatelé logistických služeb, kteří zajišťují přepravu Vámi objednaného zboží či informačních brožur;
• poskytovatelé platebních služeb a banky, při realizaci plateb;
• společnosti zabývající vymáháním pohledávek při uplatňování našich nároků.

Vaše osobní údaje nezasíláme do zemí mimo EU nebo EHS nebo mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 4 č. 26 nařízení GDPR.

Jaká práva Vám jako subjektu údajů přísluší?

Jako subjektu údajů Vám dle právních podmínek přísluší následující práva, která můžete písemnou formou nebo elektronicky uplatnit vůči nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“):

Právo na informace: Subjekty údajů jsou v rámci čl. 15 nařízení GDPR kdykoliv oprávněny vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány; je-li tomu tak, je subjekt údajů v rámci čl. 15 nařízení GDPR dále oprávněn získat informace o těchto osobních údajích i další určité informace (mimo jiné účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánovanou dobu uložení, informace o příslušných právech, původ údajů) a kopii příslušných údajů. Platí omezení § 34 BDSG.

Právo na opravu: Subjekty údajů jsou oprávněny dle čl. 16 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich uložené osobní údaje opraveny, pokud jsou tyto údaje nevhodné nebo chybné.

Právo na výmaz: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich osobní údaje neprodleně vymazány. Toto právo se mimo jiné nevztahuje na případy, kdy je zpracování údajů vyžadováno např. za účelem splnění právních povinností (např. zákonná doba uchovávání dat) nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Dále platí omezení § 35 BDSG.

Právo na omezení zpracování: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 18 nařízení GDPR vyžadovat omezení zpracování jejich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení GDPR vyžadovat, aby jejich a z jejich strany poskytnuté osobní údaje byly přenášeny ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR:
Subjekty údajů mají právo, z důvodů, které vyplývají z jejich zvláštní situace, kdykoliv podat námitku proti zpracování jejich osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nařízení GDPR (výkon určité činnosti ve veřejném zájmu) nebo na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (oprávněný zájem správce údajů); to platí i pro profilování na základě na těchto ustanoveních. V případě námitky nebudeme příslušné osobní údaje již zpracovávat s výjimkou případů, že pro zpracování prokážeme závažné legitimní důvody, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. To neplatí, pokud na základě výše uvedených ustanoveních provádíme přímý marketing. V případě námitky proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudou – neomezeně a nezávisle na vyvážení odporujících si zájmů – dotčené osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Námitky dle čl. 21 nařízení GDPR mohou být zaslány písemně poštou nebo e-mailem nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů, ke korespondenci prosím použijte uvedené kontaktní adresy (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“).

Právo na odvolání: Subjekty údajů mají právo každé prohlášení vyjadřující jejich souhlas se zpravováním osobních údajů s platností do budoucnosti odvolat.

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek uvedených v čl. 77 nařízení GDPR podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě jejich místa pobytu, jejich bydliště nebo místa domnělého přečinu, pokud jsou toho názoru, že zpracování jejich osobní údajů porušuje nařízení GDPR. Právem na podání stížnosti nejsou dotčeny jiné prostředky správní nebo soudní ochrany. Pro nás příslušným dozorčím orgánem je Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

Další požadavky: Ohledně dalších dotazů a požadavků týkajících se ochrany osobních údajů je Vám na emailové adrese datenschutzbeauftragter@mewa.de kdykoliv k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Existuje povinnost k poskytnutí údajů?

Abychom Vám mohli nabídnout služby našich internetových stránek a umožnili Vám používat příslušné služby/funkce (jako např. kontaktní formulář, objednávky přes internet atd.), je nezbytné, abyste nám k tomu poskytli potřebné osobní údaje. Bez těchto údajů, není možné načítání obsahu našich internetových stránek či používání příslušných služeb/funkcí.

Jsou Vaše údaje používány v rámci automatizovaného procesu rozhodování / profilování?

Zpravidla máte právo nepodrobovat se rozhodnutí spočívajícímu výhradně v automatizovaném zpracování – včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo Vás jiným způsobem znevýhodňuje. Tato rozhodnutí se nesmějí pravidelně zakládat zejména na zvláštních kategoriích osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR. Jsme rádi, že Vás můžeme upozornit, že v rámci našich internetových stránek a s nimi souvisejícího zpracování dat nepoužíváme automatizované procesy rozhodování.

Může se toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit?

Další rozvoj internetu a našich internetových stránek může mít dopad i na naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro naše internetové stránky v budoucnu měnit, aby odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům nebo abychom mohli naše internetové stránky rozšířit nebo změnit. Pro Vaši návštěvu platí nejnovější aktualizované znění toho prohlášení o ochraně osobních údajů, které můžete otevřít pomocí odkazu „Ochrana osobních údajů“ umístěného v dolní části každé stránky.

Jak nakládáme s daty zákazníků v ostatních případech?

Vedle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů platného pro naše internetové stránky si dovolujeme v souvislosti s „Nakládáním s osobními údaji“ dále upozornit na naše všeobecné informace, které upravují zpracování osobních údajů zákazníků v ostatních případech a které lze otevřít pod následujícím odkazem: Prosím, zde klikněte.