Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Rychlý přehled nejdůležitějších informací

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů se lze podrobně seznámit s tím, co se přesně s vašimi údaji děje, pokud si prohlížíte naše webové stránky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

(Stav: Listopad 2020)

Jak zacházíme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme velký význam. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souvislosti s těmito internetovými stránkami při dodržení příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů vycházíme zejména z ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ze spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Chtěli bychom posílit důvěru uživatele v naši nabídku a z tohoto důvodu zprůhlednit nakládání s osobními údaji a v jednotlivostech vás informovat o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech v souladu se čl12, 13, 14 a 21 GDPR. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, specifickém pro tuto webovou stránku, se dozvíte, jaké osobní údaje jsou shromažďovány v rámci používání naší webové stránky s adresou www.mewa.de a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR a ostatních ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů je:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefon - centrála: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.cz
Kontaktní formulář na webové stránce

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG je součástí firemní skupiny MEWA s provozovnami v Německu i v ostatních evropských zemích.

Našeho pracovníka pověřeného podnikovou ochranou osobních údajů naleznete na adrese:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
pověřenec pro ochranu osobních údajů
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: ochranaosobnichudaju@mewa.cz

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje? Na jakém právním základu se to uskutečňuje?

Zpracováváme osobní údaje k určeným účelům, které pro vaši informaci dále podrobně vysvětlíme. To, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou vaše údaje správně zpracovávány záleží zejména na tom, jaké jednotlivé služby, funkce a nabídky od naší webové stránky požadujete. Zejména zpracováváme údaje ...

  • abyste mohli vyvolat a navštívit naši webovou stránku a abychom mohli chránit naši webovou stránku a jiné systémy před bezpečnostními riziky;
  • abyste mohli s námi navázat kontakt (kontaktní formulář / požadavky e-mailem / live chat);
  • abyste se mohli u nás online ucházet o místo;
  • abychom mohli obsah naší webové stránky optimalizovat a podle potřeby uspořádat (včetně zobrazování reklamy vhodné pro vás na této a na jiných webových stránkách).

Zpracování vašich osobních údajů v širším rozsahu, než je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, se uskutečňuje pouze v případech, kdy nás k tomu výslovně opravňuje právní předpis, právní předpis nám to nařizuje nebo pokud jste nám zpracování osobních údajů výslovně dovolili. O případných změnách účelu vás budeme patřičně informovat v souladu se zákonnými předpisy.

(1) Vyvolání a návštěva naší webové stránky


Naši webovou stránku můžete navštívit čistě k informačním účelům bez dalšího sdělování údajů k vaší osobě. V takovém případě budou o vaší návštěvě naší webové stránky automaticky uloženy pouze technické přístupové údaje předané vaším prohlížečem, tzn. název vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které nás navštěvujete, datum a čas vaší návštěvy a identifikační údaje použitého prohlížeče/operačního systému. Webový server přitom ukládá v případě nutnosti i vaši IP adresu, která při splnění dalších předpokladů může případně umožnit přiřazení k vaší osobě. Doplňkově nasazujeme cookies, abychom vám i při čistě informativním použití mohli poskytnout naši webovou stránku optimalizovanou a uspořádanou podle vašich potřeb (podrobnosti k tomu a k vašim možnostem uspořádání jsou uvedeny v oddíle „Použití cookies a příslušných funkcí/technologií“). Sloučení přístupových údajů s jinými zdroji údajů se neuskutečňuje, a rovněž se neuskutečňuje vyhodnocování údajů k marketingovým účelům.

Ukládání výše uvedených přístupových údajů se uskutečňuje v rámci takzvaných protokolových souborů serveru na našem webovém serveru a je z technických důvodů potřebné k poskytnutí funkční webové stránky a k zajištění bezpečnosti systému. Kromě výše uvedených účelů používáme přístupové údaje podle potřeby výhradně k uspořádání a optimalizaci naší internetové nabídky čistě statisticky a bez toho, aby z nich bylo možné vyvozovat vztah k vaší osobě.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, abyste se informovali o naší nabídce zboží a jiných službách nebo abyste je používali, uskuteční se přechodné uložení přístupových údajů a protokolových souborů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (právní základ), zejména k provedení předsmluvních opatření. Kromě toho slouží daný čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR jako právní základ k přechodnému uložení přístupových údajů a protokolových souborů. Naše oprávněné zájmy přitom spočívají v tom, abychom vám mohli poskytnout k dispozici technicky fungující a uživatelsky příznivě uspořádanou webovou stránku a zároveň mohli zajistit bezpečnost našich systémů.

Přístupové údaje shromážděné v rámci používání naší webové stránky jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou se tyto údaje používají k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa bude přitom na našem webovém serveru uložena maximálně po dobu 7 dní.

(2) Kontaktní formulář/požadavky


Kontaktní údaje shromažďujeme a ukládáme, pokud je zadáte do kontaktního formuláře na naší webové stránce určeného k tomuto účelu a předáte nám je, nebo pokud nás kontaktujete jiným způsobem (např. e-mailem nebo prostřednictvím live chatu). Můžete se svobodně rozhodnout, zda a které informace nám sdělíte v rámci kontaktních požadavků. Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím live chatu, ukládáme údaje, které nám takto sdělíte. Při použití kontaktního formuláře na naší webové stránce shromažďujeme následující údaje: Oslovení, příjmení, jméno*, společnost*, popř. zákaznické číslo, zaměstnanecké číslo, adresy, e-mailovou adresu* a telefonní číslo a rovněž téma konzultace/požadavku* a vaši individuální zprávu/otázku. Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné údaje, které jsou potřeba k řádnému zodpovězení vašeho požadavku. Další dobrovolné údaje nám umožňují váš požadavek lépe přiřadit a zpracovat. Při použití kontaktního formuláře na naší webové stránce budou navíc uloženy při odeslání následující technické přístupové údaje: Datum a čas odeslání vašeho požadavku a IP adresa. (K použití funkcí live chatu jsou další údaje uvedeny v odstavci „Používání cookies a příslušných funkcí/technologií“.)

Pokud navážete kontakt v rámci stávajícího smluvního vztahu nebo nás předem kontaktujete za účelem získání informací o naší nabídce zboží nebo jiných službách, údaje a informace které nám dělíte k účelům zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 b nařízení GDPR (právní základ). Ukládání technických přístupových údajů shromážděných v průběhu postupu odesílání se uskutečňuje k účelům technického poskytnutí kontaktních možností a k zajištění bezpečnosti systému na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (právní základ) a slouží k zajištění oprávněných zájmů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s vaším navázáním kontaktu ukládáme k účelům a po dobu zpracování vašeho požadavku. Technické přístupové údaje, uložené v této souvislosti, budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud budou tyto údaje potřebné z technických důvodů, zejména pro funkční poskytnutí možnosti navázáni kontaktu a k zajištění bezpečnosti systému. Vaše IP adresa bude přitom na našem webovém serveru uložena maximálně po dobu 7 dní.

(3) Podání žádosti o zaměstnání u společnosti MEWA

V případě, že máte zájem o práci u naší společnosti, můžete nám dokumentaci uchazeče o zaměstnání zaslat prostřednictvím internetu. K tomuto účelu můžete vyplnit buď kontaktní formulář, ve kterém uvedete Vaše osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu), požadavky týkající se zaměstnání u nás a informace o Vaší profesní dráze (nejvyšší dosažené vzdělání, průběh vzdělání/studia, profesní zkušenosti, znalost jazyků, znalosti práce na počítači a ostatní znalosti) (viz výše) nebo tyto údaje zadáte do internetového formuláře pro uchazeče o zaměstnání. V rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání jsou shromažďovány osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, datum narození a e-mailová adresa) a informace o tom, proč se u nás o zaměstnání ucházíte, o Vašem vzdělání, profesních zkušenostech, studiu, praktických zkušenostech, jazykových znalostech, znalostech práce na počítači a o ostatních znalostech. Dále máte možnost nahrát Váš motivační dopis a životopis. Data shromážděná v rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání jsou předávána společnosti MEWA, která výběrové řízení vypsala příp. u které je příslušné pracovní místo k dispozici. Daná společnost je pak v souvislosti se zpracováním dokumentace uchazeče o zaměstnání ukládá a zpracovává dále na vlastní odpovědnost. Společnost MEWA, která výběrové řízení vypsala příp. u které je příslušné pracovní místo k dispozici, dokumentaci uchazeče o zaměstnání a data související s výběrovým řízením uchovává po dobu max. 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, pokud není z právních důvodů vyžadována kratší nebo delší lhůta jejich uložení. Pokud se ucházíte o neobsazené místo na pozici v prodejním oddělení, jsou Vaše data shromážděná v rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání zpracovávána a ukládána po dobu výběrového řízení společností Knowledge Network GmbH, která je společností MEWA, jež výběrové řízení vypsala, pověřena zpracováním a uložení dat.

Pokud si budete přát, budou shromážděná data navíc uložena tak, aby mohla být využita v rámci skupiny MEWA pro případ jiného výběrového řízení vhodného pro Vás. Aby mohla být Vaše žádost o zaměstnání zohledněna i pro jiná výběrová řízení, můžete v rámci výběrového řízení prováděného prostřednictvím internetu za použití následujícího prohlášení vyjádřit svůj souhlas:

„Souhlasím s tím, aby po dobu dalších dvou let byla má žádost o zaměstnání v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů zohledněna i v případě dalších výběrových řízení vypisovaných v rámci skupiny MEWA v tuzemsku a v zahraničí.  Pokud bych s tím již nesouhlasil(a), mohu svůj udělený souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu karriere@mewa.de. Další informace a pokyny k ochraně údajů a k nakládání s mými údaji souvisejícími s žádostí o zaměstnání uvedené v prohlášení o ochraně osobních údajů jsem vzal(a) na vědomí.“

Pokud prohlášení o odvolání Vašeho souhlasu provedete prostřednictvím e-mailu, budou Vaše údaje související s žádostí o zaměstnání vymazány během výše uvedené šestiměsíční lhůty po ukončení výběrového řízení. 

Zpracování Vašich dat sdělených v rámci Vaší žádosti o zaměstnání podané prostřednictvím internetu se provádí za účelem rozhodnutí o zdůvodnění a za účelem realizace pracovního poměru na základě § 26 odst. 1 BDSG (právní základ) příp. v souladu s uděleným souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR a § 26 odst. 2 BDSG (právní základ).

(4) Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií

Abychom naše internetové stránky uspořádali tak, aby pro Vás byla jejich návštěva atraktivní, a abychom umožnili používání určitých funkcí, používáme v některých oblastech soubory cookie. Soubory cookie jsou soubory, které jsou během návštěvy našich internetových stránek ukládány na Vašem pevném disku příp. v dočasné paměti Vašeho internetového prohlížeče. Jako soubory cookie dále označujeme rovněž sledovací pixely a jiné srovnatelné technologie pro uchovávání údajů, které slouží ke sledování aktivit uživatelů.  Sledovací pixely jsou většinou transparentní grafické/obrazové elementy, které zpravidla nejsou větší než 1×1 pixel a které jsou integrovány do internetové stránky a pomocí kterých mohou být na Vašich zařízeních rozpoznány soubory cookie.

Soubory cookie používáme na našich internetových stránkách pouze k ukládání informací relevantních pro danou relaci. Platnost těchto souborů cookie vyprší po ukončení relace prohlížeče (tzv. přechodné soubory cookie) a tyto soubory cookie nejsou ukládány trvale. Ostatní soubory cookie zůstanou na Vašem počítači i po ukončení příslušné relace prohlížeče a umožní nám Váš počítač rozpoznat i při Vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Trvalé soubory cookie jsou automaticky po stanovené době vymazány, tato doba se může v závislosti na druhu souborů cookie lišit.

Soubory cookie lze rozdělit zejména na následující kategorie / typy souborů cookie:

 Nezbytné soubory cookie                          Soubory cookie nutné pro provádění specifických funkcí internetových stránek 
 Funkční soubory cookie Soubory cookie, které umožňují služby a funkce internetových stránek a/nebo zvyšují „Usability“ (použitelnost) internetových stránek.
 Soubory cookie k analýze výkonu Soubory cookie k měření výkonu a obsahu našich internetových stránek
 Soubory cookie ke sledování Soubory cookie k provádění analýz dat týkajících se místa, zájmů návštěvníka stránek apod. pro uchování informací o návštěvníkovi stránek a o zjišťovaném obsahu stránek
 Soubory cookie k identifikování mobilních reklam Soubory cookie sloužící k umístění inzerátů a reklam na internetových stránkách pro poskytování inzerátů a reklam vyhovujících chování uživatele na internetu / zájmům uživatele 
 Soubory cookie k zasílání zpráv Soubory cookie k používání technologií pro zasílání zpráv
 Soubory cookie sociálních médií Soubory cookie k používání funkcí sociálních médií, jako sdílení internetových stránek s jinými osobami, zasílání a doporučování internetových stránek jiným osobám

                             

Samozřejmě můžete naše internetové stránky navštívit i bez použití souborů cookie. Používání souborů cookie můžete na Vašem počítači deaktivovat tím, že pro soubory cookie změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Postup k deaktivování souborů cookie můžete získat kdykoliv pomocí funkce „Nápověda“ Vašeho internetového prohlížeče. Uvědomte si však, že nastavení mohou případně negativně ovlivnit úplnou dostupnost a funkci našich internetových stránek. Podrobnější informace o možnostech nastavení a deaktivování souborů cookie viz navíc následující podrobná vysvětlení týkající se souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií konkrétně používaných v rámci návštěvy našich internetových stránek.

Na našich internetových stránkách používáme aplikaci „CookieFirst“ společnosti Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH Amsterdam. V tomto případě se jedná o plugin, pomocí kterého může být vyžadován souhlas s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Aplikace „CookieFirst“ jako taková žádné osobní údaje neshromažďuje. Přes aplikaci „CookieFirst“ můžete Vámi zvolená nastavení kdykoliv měnit i odvolat Váš souhlas s používáním souborů cookie a technologií, které nejsou nezbytné. Aplikaci „CookieFirst“ lze otevřít kliknutím na symbol „CookieFirst“, zelený otisk prstu na dolním okraji internetové stránky.  Alternativně můžete použít následující odkaz:

Změna nastavení souborů cookie / odvolání souhlasu

 Některé ze souborů cookie, které na našich internetových stránkách používáme, pocházejí od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat účinek obsahu našich internetových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon našich internetových stránek, vkládat na naše nebo jiné internetové stránky odpovídající reklamu či jiný obsah nebo komunikovat s Vámi. V rámci našich internetových stránek používáme jak soubory cookie první strany (viditelné pouze ze strany domény, kterou právě navštěvujete), tak i soubory cookie třetí strany (viditelné napříč doménami a používané třetími stranami stále). Podrobnosti:

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie:
viewport
Platnost:
1 den
Popis/vysvětlení:
Ukládá aktuální provedení grafické úpravy / velikosti stránky. Vzorové hodnoty: lg, xxs, xxl

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: ID CookieFirst; souhlas CookieFirst
Platnost: 1 rok
Popis/vysvětlení:  Aplikace CookieFirst umožňuje vyžádat souhlas uživatele internetové stránky s používáním souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií.

Typ souboru cookie: Analytické / sledovací cookies
Název souboru cookie: cookielayer _RequestVerification Token
Platnost: Relace
Popis/vysvětlení: Tyto cookies jsou zakládány, jakmile uživatel vyplní formulář a úspěšně ho odešle.

Typ souboru cookie:  Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: searchFilters + ItemId (Název souboru cookie se generuje dynamicky, na základě související vyhledávací stránky a zvoleného filtru.) 
Platnost:  Relace
Popis/vysvětlení:  Tyto soubory cookie ukládají aktuálně zvolený vyhledávací filtr, individuálně pro každého uživatele. Pro každou vyhledávací stránku je přitom vytvářen vlastní soubor cookie. Ukládají zvolená nastavení vyhledávání a zlepšují tím spokojenost uživatele.

Typ souboru cookie: Nezbytné soubory cookie
Název souboru cookie:
TempFormData
Platnost:
Relace
Popis/vysvětlení:
Ukládá data formuláře v tomto souboru cookie, která byla zadána uživatelem, aby je poté poskytl na stránce s poděkováním.

Abychom Vám mohli poskytnout nabídku informací, jsou v případě nezbytných souborů cookie výše uvedená zpracování dat založená na souborech cookie prováděna na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ), a abychom dostáli svým závazkům a především Vám mohli poskytnout snadnou a dokumentovanou možnost udělit či neudělit Váš souhlas s používáním souborů cookie, jsou tato zpracování prováděna i na základě čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR (právní základ). U všech ostatních souborů cookie je zpracování dat prováděno na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR (právní základ). Kromě toho přichází jako právní základ v úvahu i čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, tzn. ochrana našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR při tom spočívají zejména v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přívětivě uspořádané internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

(5) Odkazy na sociální média (SoMe)

Na našich internetových stránkách jsou integrovány odkazy na sociální média (SoMe) jako Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn a Xing. Po kliknutí na příslušný odkaz příp. na integrovanou grafiku sociálního média budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele služby. 

Dovolujeme si upozornit, že v rámci tohoto procesu nejsou z naší strany zpracovávána žádná data a že neneseme jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. V případě, že kliknete na odkaz na některé ze sociálních médií, měli byste vzít v úvahu směrnice o používání osobních údajů a instrukce o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů těchto služeb.

(6) Talkwalker – Social data intelligence Tool 

Používáme nástroj „Talkwalker“ poskytovaný společností Talkwalker Sàrl, Avenue Monterey 12-16, L-2163 Luxemburg („Talkwalker“). Pomocí tohoto nástroje můžeme sledovat sociální média a internetové zpravodajské stránky, abychom mohli identifikovat zmínky o naší společnosti a našich značkách a dozvědět se, co si zákazníci myslí o naší propagační činnosti, našich výrobcích a značkách. Díky tomu můžeme optimalizovat naši marketingovou strategii, abychom mohli ještě lépe splnit představy a požadavky našich (potencionálních) zákazníků.

Nástroj „Talkwalker“ zpracovává výhradně veřejně přístupné osobní údaje. To zahrnuje následující údaje: jméno, uživatelské jméno, ID uživatele, geolokační data, věk, pohlaví, rodinný stav, zvyklosti spotřebitele, koníčky a zájmy, profesní a akademické pozadí, obrázky, videa a jiné informace související se sledováním značek, které lidé zveřejňují na veřejně přístupných sociálních médiích. 

Tato data jsou zpracovávána za účelem optimalizace naší marketingové strategie. To slouží k ochraně oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (právní základ). Poskytovatel služby „Talkwalker“ byl z naší strany smluvně zavázán k dodržování vysokých standardů zabezpečení dat. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele služby „Talkwalker“. https://www.talkwalker.com/author-privacy-policy 

Jak Vaše údaje chráníme?

Přijímáme příslušná preventivní opatření, abychom zaručili bezpečnost Vašich osobních údajů a ochránili naše internetové stránky i ostatní systémy přiměřenými technickými a organizačními postupy. Vaše údaje jsou chráněny především před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a změnami ze strany nepovolaných osob a proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění či šíření. Kromě toho jsou data, která jste nám sdělili prostřednictvím našich internetových stránek a která jsou přenášena prostřednictvím internetu, zašifrována pomocí funkce SSL.

Kdo získává Vaše data a jsou Vaše data zasílána do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci?

Nejprve se s Vašimi daty mohou seznámit zásadně jen naši zaměstnanci, kteří jsou pověřeni technickou, obchodní a redakční činností.  K těmto účelům jsou Vaše data příp. zasílána i zaměstnancům ostatních společností skupiny MEWA, pokud to příslušná činnost vyžaduje (např. zodpovězení Vaší poptávky). Pokud o Vás jako o zákazníka pečuje jiná tuzemská společnost MEWA, pak je příslušná poptávka prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zaslána za účelem zpracování a zodpovězení rovněž této tuzemské společnosti.

Kromě toho v rámci výše vysvětlených zpracování dat využíváme externí poskytovatele služeb, příp. je pověřujeme příslušnými činnostmi. Pokud tito poskytovatelé služeb Vaše data obdrží jako zpracovatelé, pak jsou při nakládání s Vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. V následujícím textu podrobně uvádíme kategorie externích příjemců dat:

  • poskytovatelé služeb IT, např. provádějící správu a hosting našich internetových stránek příp. poskytující jednotlivé služby/funkce či provádějící analýzy/měření internetových stránek;
  • poskytovatelé logistických služeb, kteří zajišťují přepravu Vámi objednaného zboží či informačních brožur;
  • poskytovatelé platebních služeb a banky, při realizaci plateb;
  • společnosti zabývající vymáháním pohledávek při uplatňování našich nároků.

Vaše osobní údaje nezasíláme do zemí mimo EU nebo EHS nebo mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 4 č. 26 nařízení GDPR.

Jaká práva Vám jako subjektu údajů přísluší?

Jako subjektu údajů Vám dle právních podmínek přísluší následující práva, která můžete písemnou formou nebo elektronicky uplatnit vůči nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“):

Právo na informace: Subjekty údajů jsou v rámci čl. 15 nařízení GDPR kdykoliv oprávněny vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány; je-li tomu tak, je subjekt údajů v rámci čl. 15 nařízení GDPR dále oprávněn získat informace o těchto osobních údajích i další určité informace (mimo jiné účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánovanou dobu uložení, informace o příslušných právech, původ údajů) a kopii příslušných údajů. Platí omezení § 34 BDSG.

Právo na opravu: Subjekty údajů jsou oprávněny dle čl. 16 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich uložené osobní údaje opraveny, pokud jsou tyto údaje nevhodné nebo chybné.

Právo na výmaz: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich osobní údaje neprodleně vymazány. Toto právo se mimo jiné nevztahuje na případy, kdy je zpracování údajů vyžadováno např. za účelem splnění právních povinností (např. zákonná doba uchovávání dat) nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Dále platí omezení § 35 BDSG.

Právo na omezení zpracování: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 18 nařízení GDPR vyžadovat omezení zpracování jejich osobních údajů.
 
Právo na přenositelnost údajů: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení GDPR vyžadovat, aby jejich a z jejich strany poskytnuté osobní údaje byly přenášeny ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR:
Subjekty údajů mají právo, z důvodů, které vyplývají z jejich zvláštní situace, kdykoliv podat námitku proti zpracování jejich osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nařízení GDPR (výkon určité činnosti ve veřejném zájmu) nebo na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (oprávněný zájem správce údajů); to platí i pro profilování na základě na těchto ustanoveních. V případě námitky nebudeme příslušné osobní údaje již zpracovávat s výjimkou případů, že pro zpracování prokážeme závažné legitimní důvody, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. To neplatí, pokud na základě výše uvedených ustanoveních provádíme přímý marketing. V případě námitky proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudou – neomezeně a nezávisle na vyvážení odporujících si zájmů – dotčené osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Námitky dle čl. 21 nařízení GDPR mohou být zaslány písemně poštou nebo e-mailem nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů, ke korespondenci prosím použijte uvedené kontaktní adresy (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“).

Právo na odvolání: Subjekty údajů mají právo každé prohlášení vyjadřující jejich souhlas se zpravováním osobních údajů s platností do budoucnosti odvolat.

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek uvedených v čl. 77 nařízení GDPR podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě jejich místa pobytu, jejich bydliště nebo místa domnělého přečinu, pokud jsou toho názoru, že zpracování jejich osobní údajů porušuje nařízení GDPR. Právem na podání stížnosti nejsou dotčeny jiné prostředky správní nebo soudní ochrany. Pro nás příslušným dozorčím orgánem je Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

Další požadavky: Ohledně dalších dotazů a požadavků týkajících se ochrany osobních údajů je Vám na emailové adrese datenschutzbeauftragter@mewa.de kdykoliv k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.
 
Existuje povinnost k poskytnutí údajů?

Abychom Vám mohli nabídnout služby našich internetových stránek a umožnili Vám používat příslušné služby/funkce (jako např. kontaktní formulář, objednávky přes internet atd.), je nezbytné, abyste nám k tomu poskytli potřebné osobní údaje. Bez těchto údajů, není možné načítání obsahu našich internetových stránek či používání příslušných služeb/funkcí.

Jsou Vaše údaje používány v rámci automatizovaného procesu rozhodování / profilování?

Zpravidla máte právo nepodrobovat se rozhodnutí spočívajícímu výhradně v automatizovaném zpracování – včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo Vás jiným způsobem znevýhodňuje. Tato rozhodnutí se nesmějí pravidelně zakládat zejména na zvláštních kategoriích osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR. Jsme rádi, že Vás můžeme upozornit, že v rámci našich internetových stránek a s nimi souvisejícího zpracování dat nepoužíváme automatizované procesy rozhodování.

Může se toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit?

Další rozvoj internetu a našich internetových stránek může mít dopad i na naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro naše internetové stránky v budoucnu měnit, aby odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům nebo abychom mohli naše internetové stránky rozšířit nebo změnit. Pro Vaši návštěvu platí nejnovější aktualizované znění toho prohlášení o ochraně osobních údajů, které můžete otevřít pomocí odkazu „Ochrana osobních údajů“ umístěného v dolní části každé stránky.

Jak nakládáme s daty zákazníků v ostatních případech?

Vedle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů platného pro naše internetové stránky si dovolujeme v souvislosti s „Nakládáním s osobními údaji“ dále upozornit na naše všeobecné informace, které upravují zpracování osobních údajů zákazníků v ostatních případech a které lze otevřít pod následujícím odkazem: Prosím, zde klikněte.

 
Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.