Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

ochrana osobních údajů u anket

Zásady ochrany osobních údajů společnosti MEWA

týkající se účasti v průzkumech

(Stav 31.08.2018)

Jak zacházíme s osobními údaji?
Společnost MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG (dále jen „společnost MEWA“) provádí pravidelné průzkumy (např. průzkumy spokojenosti zákazníků), aby vylepšovala produkty a služby společnosti MEWA a zlepšovala vztahy se zákazníky. Ochraně a zabezpečení osobních údajů přitom přikládáme velký význam. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. Zejména dodržujeme obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a také německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon BDSG“), jejichž požadavky jsme zohlednili při tvorbě našich průzkumů.

Při provádění průzkumů spolupracujeme výhradně s důvěryhodnými partnery a institucemi provádějícími průzkum trhu, kteří dodržují naše pokyny a vedle dodržování zásad ochrany osobních údajů své aktivity řídí také směrnicemi a standardy kvality německých sdružení zabývajících se výzkumem trhu a společnosti (dále jen „partneři“).

Vaše účast na průzkumech je dobrovolná a vaše údaje budou zpracovávány přísně důvěrně. Naší snahou je posílit vaši důvěru a z tohoto důvodu vám chceme podrobně vysvětlit způsob zpracovávání osobních údajů. V tomto prohlášení se dozvíte, jak při provádění průzkumu zajišťujeme ochranu vašich údajů a jaké údaje, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů doplňují obecné „Zásady ochrany osobních údajů skupiny MEWA“ (více na adrese https://www.mewa.cz/ostatni/zachazeni-s-osobnimi-udaji), kde naleznete obsáhlé informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování skupinou MEWA a také vaše práva jako subjektu údajů.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?
Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR) a dalších ustanovení o zpracování údajů v souvislosti s prováděním průzkumů je:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefon na ústředí: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.cz

Společnost MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG je součástí skupiny MEWA s pobočkami v Německu a ostatních evropských zemích a odpovídá za centrální řízení průzkumu.

Naše firemní pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: ochranaosobnichudaju@mewa.cz

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme? A na jakém právním základě?
Osobní údaje společnost MEWA zpracovává v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme výlučně za stanoveným účelem. V rámci našich interních procesů průzkumu a průzkumu trhu zpracováváme osobní údaje za účelem zlepšování poskytovaných produktů a služeb společnosti MEWA a k posílení vztahů se zákazníky.

Pozvánka k účasti na průzkumu: Ke kontaktování potenciálních respondentů zpracováváme (je-li to vyžadováno) údaje, jako je vaše jméno anebo vaše firemní kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon). E-mailem nebo telefonicky vás můžeme kontaktovat pouze na základě vašeho výslovného nebo (při telefonickém kontaktu) domnělého souhlasu a za dodržení zákonných požadavků. Bez uděleného výslovného souhlasu budeme vaši e-mailovou adresu používat pouze výjimečně a za dodržení zákonných privilegií ke kontaktování stávajícího zákazníka. Proti takovému používání e-mailové adresy společností MEWA můžete kdykoli s účinkem do budoucna vznést námitku, aniž by za to vznikly jiné náklady než náklady za přenos podle základního tarifu (viz také níže o uplatnění vašeho práva vznést námitku).

Anonymní provádění průzkumů: Provádění našich průzkumů probíhá zásadně bez zpracování osobních údajů a za dodržení nejpřísnější anonymity, abychom od respondentů získali vždy nejotevřenější a nejupřímnější odpovědi. Pouze výjimečně a výlučně na základě vašeho výslovného souhlasu v jednotlivých případech provádíme neanonymní průzkumy nebo na základě vaší žádosti můžeme vytvořit odkaz na jednotlivé respondenty (např. chcete-li je kontaktovat ohledně výsledku průzkumu či jejich údajů).

Na dodržování vaší anonymity výslovně poukazujeme na začátku průzkumu. Aby byla zajištěna anonymita, naši partneři zpracovávají výsledky průzkumu anonymizovaně. My, jako zadavatel, získáme pouze souhrnné a anonymizované vyhodnocení a nemáme možnost na základě vaší účasti v průzkumu vytvořit odkaz k vaší osobě. Právo vytvořit odkaz nemají v tomto ohledu ani naši partneři.

Online průzkumy: Při online průzkumech váš prohlížeč automaticky ukládá technické údaje o přístupu, např. název poskytovatele internetových služeb, datum a čas vašeho přístupu do nástroje průzkumu anebo identifikační údaje používaného prohlížeče či operačního systému. Webový server přitom nutně ukládá také vaši IP adresu, která za dalších předpokladů minimálně teoreticky umožňuje přiřazení k vaší osobě. Přístupové údaje však nejsou ani přiřazovány k výsledkům vašeho průzkumu nebo jiným datovým zdrojům, ani tyto údaje nejsou vyhodnocovány nebo zprostředkovány nám jako zadavateli. Ukládání přístupových údajů je nutné k zajištění funkčního online průzkumu a k zajištění bezpečnosti systému z technického hlediska. Tyto údaje budou uchovávány pouze po dobu, po kterou jsou potřebné k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa bude uložena maximálně po dobu 7 dní. O případných dalších technicky relevantních zpracováních údajů (např. ukládání souborů cookie) vás naši partneři během online průzkumu informují zvlášť.

Osobní údaje zpracováváme za výše uvedenými účely, ke zpracování jste nám udělili souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, v ostatních případech na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, včetně odpovídajícího (reklamního) přímého kontaktování e-mailem anebo telefonicky.

Zpracování osobních údajů nad rámec průzkumu: Jestliže v průběhu průzkumu e-mailem, kontaktním formulářem nebo telefonicky kontaktujete našeho partnera (např. z důvodu dotazu týkajícího se průzkumu) nebo mu dobrovolně sdělíte (např. za účelem účasti v soutěži) další osobní údaje, budou vámi zveřejněné a zprostředkované údaje zpracovávány výlučně k těmto účelům a příp. budou uloženy a zpracovány na vlastní odpovědnost našeho partnera. Tyto údaje jsou uchovávány naprosto odděleně od vašich odpovědí či údajů sdělených v rámci průzkumu. Ani v těchto případech nám jako zadavateli nejsou zprostředkovány žádné osobní údaje, ledaže byste to výjimečně výslovně požadovali.

Jak chráníme vaše údaje?
Naše průzkumy probíhají za dodržování přiměřených technických a organizačních opatření a údaje jsou chráněny zejména před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a úpravou nepovolanými osobami a také proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění nebo šíření. Online průzkumy se provádějí za použití nejmodernějších šifrovacích technik.

Kdo získá vaše údaje a jsou tyto přenášeny do třetí země?
Shromážděné údaje z průzkumu jsou zpracovávány výlučně našimi partnery pověřenými provedením průzkumu a nejsou předávány třetím stranám. Při provádění průzkumů jsou naši partneři bez omezení anonymity přísně vázáni našimi pokyny (viz čl. 28 nařízení GDRP o zpracovatelích).

Jak dlouho jsou údaje uchovávány?
Je pro nás velmi důležité zásadně uchovávat jen ty nejnutnější údaje a v co nejmenším rozsahu. Případné osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro příslušný účel použití. Naši partneři jsou zejména povinni po odpovídajícím použití neprodleně vymazat případné kontaktní údaje např. ke kontaktování respondentů (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) ze své databáze.

Jaká máte práva jako subjekt údajů?
Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke shromážděným údajům, jejich výmaz, opravu a další práva, o kterých se můžete podrobně informovat v našich obecných „Zásadách ochrany osobních údajů skupiny MEWA“, a kdykoli tato práva můžete uplatnit písemnou nebo elektronickou formou nebo u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
Zejména máte právo kdykoli odvolat příp. udělený souhlas s účinností do budoucnosti. Navíc máte právo vznést námitku, jestliže vaše osobní údaje nezpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Kdykoli můžete vznést námitku zejména proti průzkumu trhu či přímému marketingu (např. rozesílání e-mailů).

Poznámka k právu vznést námitku
Jestliže existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace, máte na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zvláštní případy, kdy vaše zájmy mají přednost před zájmy zpracovatele) právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Vznesete-li námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (opětovné posouzení).

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR pro účely průzkumu trhu či přímého marketingu, máte právo pro tento marketing vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Tuto námitku budeme v budoucnu bez omezení respektovat a brát ji v úvahu. V tomto případě již vaše údaje nebudeme zpracovávat pro účely průzkumu trhu či přímého marketingu.

Námitku volnou formou nám můžete kdykoli zaslat. Stačí k tomu napsat e-mail na adresu: ochranaosobnichudaju@mewa.cz